Какво означава "брутна справедлива пазарна стойност"?

Собствениците и мениджърите на бизнеса трябва да определят текущата стойност на определени активи от време на време, дори и да не планират да ги продават. Например може да се наложи да посочите пазарната стойност на притежаваните от компанията недвижими имоти или превозни средства за данъчни цели. Когато активът е обременен от пасив, може да се наложи да правите разлика между брутната справедлива пазарна стойност и справедливата пазарна стойност.

Брутна спрямо нетна стойност

Справедливата пазарна стойност е цената, която би донесъл активът, ако бъде продаден на доброволна основа, което означава, че нито купувачът, нито продавачът са задължени да извършат размяната. Брутната справедлива пазарна стойност е справедливата пазарна стойност на даден актив, преди да се вземат предвид каквито и да било задължения като заеми, данъци или запори. Да предположим, че склад има брутна справедлива пазарна стойност от 250 000 долара. Ако имотът е обезпечение за бизнес заем от 100 000 долара, нетната справедлива пазарна стойност на актива става 150 000 долара.

скорошни публикации